दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

क-हाड काजी पत्रे २१

क-हाड काजी पत्रे
पत्र क्रमांक २१