राजवाडे मंडळ - मुख्यपान  

   

दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
Error
  • You are not authorised to view this resource.
   

मराठी विभाग : स्तोत्र - स्तुती - भूपाळ्या  

   अनेक स्तोत्रे संग्रह - ६१९ / १७ (६३६)
   बखूभैरव स्तवराज स्तोत्र - ६१९ / १७ (६३६) १
   गंगास्तूती स्तोत्र - ६१९ / १७ (६३६) २
   गणपती स्तोत्र - ६१९ / १७ (६३६) ३
   हनुमंतो दीपदान विधी - ६१९ / १७ (६३६) ४
   कार्तीविर्यार्जून स्तोत्र - ६१९ / १७ (६३६) ५
   महानारायण स्तोत्र - ६१९ / १७ (६३६) ६
   प्रश्नोत्तर रत्न मालीका - ६१९ / १७ (६३६) ७
   शनैश्वर स्तोत्र - ६१९ / १७ (६३६) ८
   शनैश्वर स्तोत्र - ६१९ / १७ (६३६) ९
   शीतलादेवी स्तोत्र - ६१९ / १७ (६३६) १०
   वामनकृत सूर्यसूती - ६१९ / १७ (६३६) ११
   वांछ कल्पलता महामंत्र - ६१९ / १७ (६३६) १२
   वायू स्तोत्र - ६१९ / १७ (६३६) १३
   विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र
   अंबेची स्तुती - ६१९ / १८ (६३७)
   कपिल स्तुती - ६१९ / १९ (६३८)
   करूणामृत स्तोत्र - ६१९ / २० (६३९)
   गजानन स्तोत्र - ६१९ / २१ (६४०)
   गीता स्तोत्र - ६१९ / २२ (६४१)
   गुरु भुपाळी - ६१९ / २३ (६४२)
   गुरू स्तुती - ६१९ / २४ (६४३)
   जय विठ्ठल - ६१९ / २५ (६४४)
   ज्योतीर्लिंग नमस्कार - ६१९ / २६ (६४५)
   दत्त लहरी - ६१९ / २७ (६४६)
   दशावतार स्तोत्र - ६१९ / २८ (६४७)
   देवी श्लोक - ६१९ / २९ (६४८)
   व्दादश सूर्यनामावळी - ६१९ / ३० (६४९)
   राम तुलसी - ६१९ / ३२ (६५१)
   रामोपासना - ६१९ / ३३ (६५२)
   विठ्ठल स्तोत्र - ६१९ / ३४ (६५३)
   सप्तशती - ६१९ / ३५ (६५४)
   श्रीकृष्ण स्तोत्र - ६१९ / ३६ (६५५)
   व्यंकटेश स्तोत्र - ६१९ / ३७ (६५६)
   व्यंकटेश स्त्रोत्र - ६१९ / ३८ (६५७)
   व्यंकटेश स्तोत्र - ६१९ / ३९ (६५८)
   व्यंकटेश स्तोत्र - ६१९ / ४० (६५९)
   व्यंकटेश स्तोत्र - ६१९ / ४१ (६६०)
   व्यंकटेश स्तोत्र - ६१९ / ४२ (६६१)
   हरिनारायण स्त्रोत्र - ६१९ / ४३ (६६२)