राजवाडे मंडळ - मुख्यपान  

   

दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
Error
  • You are not authorised to view this resource.
   

मोडी विभाग : मोडी  

   पुरंदरे दप्तर (शिक्क्याची पत्रे व मौजे)
   - पानिपतची बखर - ४९ / (ब) ३८ (७९७)
   - आंबड चिंचोणी
   - बाजीराव बल्लाळ - ३
   - भाऊ साहेबांची कैफीयत - ४९ / ५७ (८१६)
   - मौजे बहादूरपूरा
   - मौजे बारसोड
   - मौजे भोरगाव
   - मौजे बोरी प्रो. सांगवी बावर
   - मौजे छगाव मारवण
  - मौजे हरणी (निरधडी)
  - मौजे कणी पो. इंदापूर
  - मौजे मच्छिंद्र चिंचोणी
  - मौजे मुकरठी प्रो. सुपे
  - मौजे उंबरठी (प्रधान सनद)
  - मौजे वाकळी कासेगाव
  - मौजे वरसोली
  - मौजे वसाडी
  - मौजे वासोरे
  - पेठ बुराणनगर
  - शिक्का नसलेली पत्रे
  - कागद ८ - शिक्का सवाई माधवराव
  - सुभा पुणे
  - यादी पत्रे
  - हिशोब व गावाविषयीची पत्रे
  - बाजीराव बल्लाळ (पहिला बाजीराव)
  - बाजीराव बल्लाळ - २
  - एक समाप्ती मुद्रा असलेली पत्रे
  - कान्होजी भोसले
  - मौजे वसाडी नोखेरे (वराड)
  - मुधोजी भोसले
  - पुरंदरे दप्तर सूची
  - रघोजी भोसले
  - शाहू फत्तेसींग भोसले
  - श्रीनीवास पंडीत प्रतिनिधी- सात शिक्क्यांची पत्रे
  - विक्रम बत्तीसी - ४१० पु. १३५ (५९६)