राजवाडे मंडळ - मुख्यपान  

   

दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
Error
  • You are not authorised to view this resource.
   

मराठी विभाग : कथा पुराणें  

   अनंत व्रत कथा ४१० पु. १ (४६३)
   अनंत कथा ४१० पु. २ (४६३)
   अनंत कथा ४१० पु. ३ (४६४)
   अनंत व्रत कथा ४१० पु. ४ (४६५)
   अश्वमेध ४१० पु. ५ (४६६)
   अश्वमेध ४१० पु. ६ ( ४६७)
   अश्वमेध ४१० पु. ७ ( ४६८)
   उपांग ललितव्रत कथा ४१० पु. ८ (४६९)
   उपांग ललितव्रत कथा ४१० पु. ९ (४७०)
   उपांग ललित कथा ४१० पु. १० (४७१)
   आख्यान , अभंग व इतर ४१० पु. ११ (४७२)
   कचोपाख्यान ४१० पु. १२ ( ४७३)
   कथाकल्पतरु ४१० पु. १४ (४७५)
   कथाकल्पतरु ४१० पु. १५ (४७६)
   कथाकल्पतरु ४१० पु. १६ (४७७)
   कथाकल्पतरु ४१० पु. १७ (४७८)
   कृष्णचरित्र ४१० पु. १८ ( ४७९)
   केदारविजय ४१० पु. १९ (४८०)
   चंद्रहास्य ४१० पु. २७ (४८८)
   द्वारकाविजय ४१० पु. २९ (४९०)
   द्वारका ४१० पु. ३० (४९१)
   डांगवी आख्यान ४१० पु. ३३ (४९४)
   पातालकांड ४१० पु. ३४ (४९५)
   पंचोपाख्यान ४१० पु. ३५ (४९६)
   पांडवप्रताप ४१० पु. ३६ (४९७)
   पांडवप्रताप ४१० पु. ३७ (४९८)
   पांडवप्रताप ४१० पु. ३९ ( ५००)
   पांडवप्रताप ४१० पु. ४१ ( ५०२)
   पांडवप्रताप ४१० पु. ४२ ( ५०३)
   ब्रम्होत्तर खंड - ४१० / पु. ४४ (५०५)
   भानुदासाख्यान - ४१० / पु. ४५ (५०६)
   भागवत - ४१० पु ४८(५०९)
   भागवत - ४१० पु ४९(५१०)
   भागवत - ४१० पु ५०(५११)
   भागवत - ४१० पु ५१(५१२)
   भागवत ४१० पु ५२ ५१३
  - एकादश स्कंद
  - अध्याय - १४
  - अध्याय - १९
  - अध्याय -२०(१)
  - अध्याय -२०(२)
  - अध्याय - २१
  - अध्याय - २२
  - अध्याय - २२
  - अध्याय -२४
  - अध्याय - २८
   भागवत - ४१० पु ५३(५१४)
   भागवत - ४१० पु ५४(५१५)
   भागवत - ४१० पु ५५(५१६)
   भागवत - ४१० पु ५६(५१७)
   भागवत - ४१० पु ५७(५१८)
   भागवत - ४१० पु ५८(५१९)
    - अध्याय - ९
    - अध्याय - १६
    - अध्याय - १६
   - अध्याय - १७
   - अध्याय - १८
   - अध्याय - २५
   - अध्याय - २७
   - अध्याय - २८ (१)
   - अध्याय - २८ (२)
   - अध्याय - २३
   - अध्याय -३१ (१)
   - अध्याय -३१ (२)
   - अध्याय -३०
   - अध्याय -२९
   भागवत ४१० पु. ६२ (५२३)
   भागवत ४१० पु. ६६ (५२७)
   - अध्याय - ४
  - अध्याय - १४
  - अध्याय - २३
  - अध्याय - २४
  - अध्याय - २६
  - अध्याय - २७ (१)
  - अध्याय - २७ (२)
   भागवत ४१० पु. ६८ (५२९)
   भागवत ४१० पु. ६९ (५३०)
  - अध्याय - १
  - अध्याय - २
  - अध्याय - ३
  - अध्याय - ४
  - अध्याय - ५
  - अध्याय - ६
  - अध्याय - ७
   भागवत ४१० पु. ७० (५३१)
   भावार्थ रामायण - ४१० पु. ७२ (५३३)
   - अध्याय -  १
   - अध्याय - २
    - अध्याय - ३
    - अध्याय - ४
    - अध्याय - १०
    - अध्याय - ११
    - अध्याय - १२
    - अध्याय - १३
    - अध्याय - १४
    - अध्याय - १५
    - अध्याय - १६
   भारत - ४१० पु. ७४ (५३५)
   भारत ४१० पु. ७५ (५३६)
   भारत - ४१० पु. ७६ (५३७)
   - प्रकरण - २
   - प्रकरण - ७
   - प्रकरण - ८
  - प्रकरण - ९
  - प्रकरण - १०
  - प्रकरण - ११
  - प्रकरण - १२
  - प्रकरण - १३
  - प्रकरण - १४
  - प्रकरण - १५
  - प्रकरण - १६
  - प्रकरण - १७
  - प्रकरण - १८
  - प्रकरण - १९
  - प्रकरण - २०
  - प्रकरण - २१
  - प्रकरण - २२
  - प्रकरण - २३
  - प्रकरण - २४
  - प्रकरण - २५
  - प्रकरण - २६
  - प्रकरण - २७
  - प्रकरण - २८
  - प्रकरण - २९
  - प्रकरण - ३०
  - प्रकरण - ३१
  - प्रकरण - ३२
  - प्रकरण - ३३
  - प्रकरण - ३४
  - प्रकरण - ३५
  - प्रकरण - ३७
  - प्रकरण - ३८
  - प्रकरण - ३९
  - प्रकरण - ४०
  - प्रकरण - ४१
  - प्रकरण - ४२
  - प्रकरण - ४३
  - प्रकरण - ४४
  - प्रकरण - ४५
  - प्रकरण - ४६
  - प्रकरण - ४७
  - प्रकरण - ४८
  - प्रकरण - ४९
  - प्रकरण - ५०
  भारत ४१० पु. ७७(५३८)
  भारत ४१० पु. ७८(५३९)
  भारत ४१० पु. ७९ (५४०)
  भारत ४१० पु.८०(५४१)
  भारत ४१० पु.८१(५४२)
  भारत ४१० पु.८२ (५४३)
  भारत ४१० पु. ८३(५४४)
  भारत ४१० पु.८४(५४५)
  भारत ४१० पु.८५(५४६)
  भारत ४१० पु.८६(५४७)
  भारत ४१० पु.८७(५४८)
  भारत ४१० पु. ८८ (५४९)
  भारत ४१० पु.८९(५५०)
  भारत ४१० पु. ९०(५५१)
  भारत ४१० पु. ९२(५५३)
  भारत ४१० पु. ९३ (५५४)
  भारत ४१० पु.९४(५५५)
  भारत ४१० पु.९५(५५६)
  भारत ४१० पु.९६(५५७)
  भारत - ४१० पु ९७(५५८)
  भारत - ४१० पु ९८ (५५९)
  भारत - ४१० पु ९९ (५६०)
  भारत - ४१० पु १०० (५६१)
  भारत - ४१० पु १०१(५६२)
  भारत - ४१० पु १०२ (५६३)
  भारत - ४१० पु १०३ (५६४)
  भारत - ४१० पु १०४ (५६५)
  भारत - ४१० पु १०५ (५६६)
  भारत - ४११ पु १०६ (५६७)
  भारत - ४१० पु १०७ (५६८)
  भारत - ४१० पु १०८(५६९)
  भारत - ४१० पु १०९ (५७०)
  भारत - ४१० पु ११० (५७१)
  भारत - ४१० पु १११ (५७२)
  भक्तिविजय - ४१० पु ११२ (५७३)
  महिषी मर्दीनी - ४१० पु. ११३ (५७४)
  रामविजय - ४१० पु. ११४ (५७५)
  - अध्याय - २१
  - अध्याय - २२
  - अध्याय - २३
  - अध्याय - २४
  - अध्याय - २५
  - अध्याय - २६
  - अध्याय - २७
  - अध्याय - २८
  - अध्याय - २९
  - अध्याय - ३०
  - अध्याय - ३१
  - अध्याय - ३२
  - अध्याय - ३३
  - अध्याय - ३४
  - अध्याय - ३५
  - अध्याय - ३६
  - अध्याय - ३७
  - अध्याय - ३८
  - अध्याय - ३९
  - अध्याय - ४०
  रामविजय - ४१० पु. ११५ (५७६)
  - अध्याय - १
  - अध्याय - २
  - अध्याय - ३
  - अध्याय - ४
  - अध्याय - ५
  - अध्याय - ६
  - अध्याय - ७
  - अध्याय - ८
  - अध्याय - ९
  - अध्याय - १०
  - अध्याय - ११
  - अध्याय - १२
  - अध्याय - १३
  - अध्याय - १४
  - अध्याय - १५
  - अध्याय - १६
  - अध्याय - १७
  - अध्याय - १८
  - अध्याय - १९
  - अध्याय - २०
  - अध्याय - २१
  - अध्याय - २२
  - अध्याय - २३
  - अध्याय - २४
  - अध्याय - २५
  - अध्याय - २६
  - अध्याय - २७
  - अध्याय - २८
  - अध्याय - २९
  - अध्याय - ३०
  - अध्याय - ३१
  - अध्याय - ३२
  - अध्याय - ३३
  - अध्याय - ३४
  - अध्याय - ३५
  - अध्याय - ३६
  - अध्याय - ३७
  - अध्याय - ३८
  - अध्याय - ३९
  - अध्याय - ४०
  रामविजय - ४१० पु. ११६ (५७७)
   - अध्याय - १
   - अध्याय - २
   - अध्याय - ३
   - अध्याय - ४
   - अध्याय - ५
   - अध्याय - ६
   - अध्याय - ७
   - अध्याय - ८
   - अध्याय - ९
   - अध्याय - १०
   - अध्याय - ११
   - अध्याय - १२
   - अध्याय - १३
   - अध्याय - १४
   - अध्याय - १५
   - अध्याय - १६
   - अध्याय - १७
   - अध्याय - १८
   - अध्याय - १९
   - अध्याय - २०
   रामायण - ४१० पु. ११८ (५७९)
   रामायण - ४१० पु. ११९ (५८०)
   रामायण - ४१० पु. १२० (५८१)
   - बा - १
   - बा - २
   - बा - ३
   - बा - ४
   - बा - ५
   रामायण - ४१० पु. १२१ (५८२)
   - प्रकरण - २
   - प्रकरण - २(२)
   - प्रकरण - ४
   - प्रकरण - ५
   - प्रकरण - ६
   - प्रकरण - ६
   - प्रकरण - ९
   - प्रकरण - १०
   - प्रकरण - ११
   - प्रकरण - १२
   - प्रकरण - १३
   - प्रकरण - १४
   - प्रकरण - १५(१) 
   - प्रकरण - १५(२)
   - प्रकरण - १६
   - प्रकरण - १७
  - प्रकरण - १७(२)
  - प्रकरण - १८
  - प्रकरण - १९
  - प्रकरण - २०
  - प्रकरण - २१
  - प्रकरण - २२
  - प्रकरण - २३
  - प्रकरण - २४
  - प्रकरण - २५
  - प्रकरण - २६
  - प्रकरण - २७
  - प्रकरण - २८
  - प्रकरण - २९
 -  प्रकरण - ३२
  - प्रकरण - ३३
  - प्रकरण - ३४
  - प्रकरण - ३५
  - प्रकरण - ३६
  - प्रकरण - ३७
  - प्रकरण - ३८
  - प्रकरण - ३९
  - प्रकरण - ४१
  - प्रकरण - ४३
  - प्रकरण - ४४
  - प्रकरण - ४५
  - प्रकरण - ४६
  - प्रकरण - ४७
  - प्रकरण - ४८
  - प्रकरण - ४९
  - प्रकरण - ५०
  - प्रकरण - ५१
  - प्रकरण - ५२
  - प्रकरण - ५३
  - प्रकरण - ५४
  - प्रकरण - ५५
  - प्रकरण - ५६
  - प्रकरण - ५७
  - प्रकरण - ५८
  - प्रकरण - ५९
  - प्रकरण - ६०
  - प्रकरण - ६१
  - प्रकरण - ६२
  - प्रकरण - ६३
  - प्रकरण - ६४
  - प्रकरण - ६५
  - प्रकरण - ६६
  - प्रकरण - ६७
  - प्रकरण - ६८
  - प्रकरण - ६९
  - प्रकरण - ७०
  - प्रकरण - ७१
  - प्रकरण - ७२
  - प्रकरण - ७३
  - प्रकरण - ७४
  - प्रकरण - ७५
  - प्रकरण - ७६
  - प्रकरण - ७७
  - प्रकरण - ७८
  रामायण - ४१० पु. १२३ (५८४)
  रामायण - ४१० पु. १२५ (५८६)
  रामायण - ४१० पु. १२६ (५८७)
  रामायण - ४१० पु. १२७ (५८८)
  रामायण - ४१० पु. १२४ (५८५)
  रामायण - ४१० पु. १२८ (५८९)
  - अध्याय - २
  - अध्याय - ३
  - अध्याय - ५
  - अध्याय - ६
  - अध्याय - ७
  - अध्याय - ८ भाग १
  - अध्याय - ८ भाग २ 
  - अध्याय - ९(१)
  - अध्याय - ९(२)
  - अध्याय - १० भाग १
  - अध्याय - १० भाग २
  - अध्याय - ११
  - अध्याय - १२
  - अध्याय - १३(१)
  - अध्याय - १३(२)
  - अध्याय - १४(१)
  - अध्याय - १४(२)
  - अध्याय - १४(३)
  - अध्याय - १५
  - अध्याय - १६
  - मीक्स पाने
  स्वर्गारोहण - ४१० पु. १३० (५९१)
  लक्ष्मी विजय - ४१० पु. १३१ (५९२)
  - अध्याय - १
  - अध्याय - २
  - अध्याय - ३
  - अध्याय - ४
  - अध्याय - ५
  - अध्याय - ६
  - अध्याय - ७
  - अध्याय - ८
  - अध्याय - ९
  - अध्याय - १०
  - अध्याय - ११
  - अध्याय - १२
  - अध्याय - १३
  - अध्याय - १४
  - अध्याय - १५
  - अध्याय - १६
  - अध्याय - १७
  - अध्याय - १८
  वटसावित्रीची कथा - ४१० पु. १३२ (५९३)
  वामन बळी - ४१० पु. १३३ (५९४)
  विक्रम बत्तीसी - ४१० पु. १३४ (५९५)
  विक्रम बत्तीसी - ४१० पु. १३६ (५९७)
  - प्रकरण - ४
  - प्रकरण - ५
  - प्रकरण - ६
  - प्रकरण - ७
  - प्रकरण - ८
  - प्रकरण - ९
  - प्रकरण - १०
  - प्रकरण - ११
  - प्रकरण - १२
  - प्रकरण - १३
  - प्रकरण - १५
  - प्रकरण - १६
  - प्रकरण - १७
  - प्रकरण - १८
  वेताळ पंचविंशी - ४१० पु. १३७ (५९८)
  शतमुखी रावण वध - ४१० पु. १३८ (५९९)
  शिवरात्री कथा - ४१० पु. १३९ (६००)
  शिवरात्री कथा - ४१० पु. १४० (६०१)
  शीवलीलामृत - ४१० पु. १४१ (६०२)
शुकरंभा - ४१० पु. १४२ (६०३)
  मल्लीकार्जुन कल्प - ४१० पु. १४३(६०४)
  सत्यनारायण कथा - ४१० पु. १४४ (६०५)
  सत्यनारायण कथा - ४१० पु. १४५ (६०६)
  सोळा सोमवार कथा - ४१० पु. १४६ (६०७)
  सोळा सोमवार कथा - ४१० पु. १४७ (६०८)
  हरीतालीका कथा - ४१० पु. १४८ (६०९)
  हरीविजय - ४१० पु. १४९ ( ६१०)
  - अध्याय - २
  - अध्याय - ३
  - अध्याय - ४
  - अध्याय - ५
  हरिविजय - ४१० पु. १५० (६११)
  - अध्याय - १
  - अध्याय - २
  - अध्याय - ३
  - अध्याय - ४
  - अध्याय - ५
  - अध्याय - ६
  - अध्याय - ७
  - अध्याय - ८
  - अध्याय - ९
  - अध्याय - १०
  - अध्याय - ११
  - अध्याय - १२
  - अध्याय - १३
  - अध्याय - १४
  - अध्याय - १५
  - अध्याय - १६
  - अध्याय - १७
  - अध्याय - १८
  - अध्याय - १९
  - अध्याय - २०
  - अध्याय - २१
  - अध्याय - २२
  - अध्याय - २३
  - अध्याय - २४
  - अध्याय - २५
  - अध्याय - २६
  - अध्याय - २७
  - अध्याय - २८
  - अध्याय - २९
  - अध्याय - ३०
  - अध्याय - ३१
  - अध्याय - ३२
  - अध्याय - ३३
  - अध्याय - ३४
  - अध्याय - ३५
  - अध्याय - ३६
   हरिविजय - ४१० पु. १५१ (६१२)
   हरिविजय - ४१० पु. १५२ (६१३)
   हरिविजय - ४१० पु. १५३ (६१४)
  - प्रकरण - ३
  - प्रकरण - ०४
  - प्रकरण - ०५
  - प्रकरण - ०६
  - प्रकरण - ०७
  - प्रकरण - १०
  - प्रकरण - ११
  - प्रकरण - १२
  - प्रकरण - ३०
  - प्रकरण - ३१
  - प्रकरण - ३२
   हरिविलास - ४१० पु. १५४ (६१५)
   हिंगला जन्मकथा - ४१० पु. १५५ (६१६)
   पांडवांचे द्युत प्रकरण ४१० पु. १५७ (६१८)