राजवाडे मंडळ - मुख्यपान  

   

दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
Error
  • You are not authorised to view this resource.
   

संस्कृत विभाग : धर्मशास्त्र - स्मृती  

   धर्मशास्त्र (अनुस्मृती) - ३२८ स्मृ. १
   अनुस्मृती - ३२८ स्मृ. २
   अष्टादशस्मृतयः - ३२८ स्मृ. ३
   कोकील स्मृती - ३२८ स्मृ. ४
   गौतम स्मृती (क-हाड) - ३२८ स्मृ. ५
   गौतमीय धर्मशास्त्र - ३२८ स्मृ. ६
   देवल स्मृती - ३२८ स्मृ. ७
   बृहत्पाराशर स्मृती - ३२८ स्मृ. ८
   बृहस्पती स्मृती - ३२८ स्मृ. ९
   माधवाचार्य-पाराशर स्मृतीव्याख्या - ३२८ / १०
   मनूस्मृती - ३२८ स्मृ. ११
   मिताक्षर - ३२८ स्मृ. १२ व १३ - भाग १
   मिताक्षर - ३२८ स्मृ. १२ व १३ - भाग २
   याज्ञवल्क्य स्मृती (दायभाग) - ३२८ स्मृ. १४
   याज्ञवल्कस्मृती - ३२८ स्मृ. १५
   याज्ञ व एक्य स्मृती - ३२८ स्मृ. १६
   विष्णूस्मृती - ३२८ स्मृ. १७
   व्यवहारमयूरव (नीलकंठ) - ३२८ स्मृ. १८
   विज्ञानेश्वर व्यवहार ज्ञान - ३२८ स्मृ. १९
   व्यासस्मृती - ३२८ स्मृ. २०
   व्यास स्मृती - ३२८ स्मृ. २१
   शांतातप स्मृती - ३२८ स्मृ. २२
   शंख स्मृती - ३२८ स्मृ. २३
   सदाचार स्मृती - ३२८ स्मृ. २४
   स्मृत्यर्थ सार (त्रुटीत) - ३२८ स्मृ. २५
   स्मृती कौस्तुभे (संस्कार दिधिती) - ३२८/ २६
   अनंतदेव - स्मृती कौस्तुभ - ३२८ स्मृ. २७
   भट्टोजी दीक्षीत शौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. २८
   त्र्यंबकी (अशौचनिर्णय) - ३२८ स्मृ. २९
   अशौचत्रिंशश्लोकी - ३२८ स्मृ. ३०
   भट्टोजी दीक्षित - अशौचप्रकारनम् - ३२८ / ३१
   त्र्यंबकी अशौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. ३२
   त्र्यंबकी अशौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. ३३
   त्र्यंबकी अशौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. ३४
   त्र्यंबकी अशौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. ३५
   भट्टोजी - अशौचप्रकार - ३२८ स्मृ. ३६
   त्रिशंश्लोकी - अशौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. ३७
   भट्टोजीदिक्षीत अशौचप्रकरण - ३२८ स्मृ. ३८
   एकादशी निर्णय - ३२८ स्मृ. ३९
   एकादशी निर्णय - ३२८ स्मृ. ४०
   एकादशी उपवास निर्णय - ३२८ स्मृ. ४१
   एकादशी निर्णय - ३२८ स्मृ.४२
   एकादशी निर्णय - ३२८ स्मृ.४३
   एकादश्या अष्टादशा भेद निर्णय - ३२८ स्मृ. ४४
   रामचंद्राचार्य कालनिर्णय दीपीका - ३२८/४५
   आपदेव गोत्रप्रवर निर्णय - ३२८ स्मृ.४६
   गोत्रप्रवर निर्णय - ३२८ स्मृ. ४७
   कमलाकर गोत्रप्रवरनिर्णय - ३२८ स्मृ. ४८
   गोत्रप्रवरनिर्णय - ३२८ स्मृ. ४९
   विश्वनाथदेवकृत गोत्रप्रवर निर्णय - ३२८ स्मृ.५०
   जातीविवेकसार - ३२८ स्मृ. ५१
   जातीविवेक - ३२८ स्मृ. ५२
   जातिविवेक - ३२८ स्मृ. ५४
   जातिविवेक - ३२८ स्मृ. ५५
   जातिनिर्णय - ३२८ स्मृ. ५६
   गोपिनाथकृत जातिदर्पण - ३२८ स्मृ. ५७
   तप्तमुद्रा खंडणम् - ३२८ स्मृ. ५८
   तिथिनिर्णय - ३२८ स्मृ. ५९
   तिथिनिर्णय - ३२८ स्मृ. ६०
   भट्टोजी दिक्षीत तिथिनिर्णय - ३२८ स्मृ. ६१
   तिथी निर्णय - ३२८ स्मृ. ६२
   तिथि निर्णय - ३२८ स्मृ. ६३
   तिथी निर्णय - ३२८ स्मृ. ६४
   तिथीनिर्णय - ३२८ स्मृ. ६५
   निर्णयोद्धारे विशेषतिथी निर्णय - ३२८ स्मृ.६६
   तिथी निर्णय - ३२८ स्मृ. ६७
   विशेषतिथी निर्णय - ३२८ स्मृ. ६८
   तिथि निर्णय - ३२८ स्मृ.६९
   तीथि निर्णय - ३२८ स्मृ. ७०
   दशावतार जयंती निर्णय - ३२८ स्मृ. ७१
   धर्मशास्त्र सुभाषीत श्लोक - ३२८ स्मृ. ७२
   निर्णयसिंधू तृतीयाध्याय - ३२८ स्मृ. ७३
   निर्णयसिंधू - ३२८ स्मृ. ७४
   निर्णयसिंधू - ३२८ स्मृ. ७५
   निर्णयसिंधू - ३२८ स्मृ. ७६
   परभू निर्णय - ३२८ स्मृ. ७७
   पर्वनिर्णय - ३२८ स्मृ. ७८
   केशव दैवज्ञ प्रवराध्याय - ३२८ स्मृ. ७९
   प्रवरदर्पन - ३२८ स्मृ. ८०
   प्रवरनिर्णय - ३२८ स्मृ. ८१
   प्रवर मंजरी सारोद्धार - ३२८ स्मृ. ८२
   प्रायश्चितेंदुशेखर - (त्रुटीत व छापिल) - ३२८/८३
   प्रायश्चितेंदुशेखर - ३२८ स्मृ. ८३
   शूलपाणी प्रायश्चित्त विवेक - ३२८ स्मृ. ८४
   मिताक्षर प्रायश्चित्ताध्याय - ३२८ स्मृ. ८५
   विश्वेश्वर सरस्वती यतीधर्म समुच्चय - ३२८/ ८६
   विवाहपटल व जातीविवेक - ३२८ स्मृ. ८७
   श्राद्धकालनिर्णय - ३२८ स्मृ. ८८
   सापिंडयनिर्णय - ३२८ स्मृ. ८९
   सपिंडीकरण - ३२८ स्मृ. ९०
   संवत्सर प्रतिपदा निर्णय - ३२८ स्मृ. ९१
   क्षौरकृताकृत विधि - ३२८ स्मृ.९२
   अशौचसंग्रह - ३२८ स्मृ. ९३
   गोदा निर्णय चंद्रीका - ३२८ स्मृ. ९४
   अक्षर स्विकार विधी - ३२८ स्मृ. ९५
   अशौचनिर्णय (त्र्यंबकी) - ३२८ स्मृ. ९६
   परभूनिर्णय - ३२८ स्मृ. ९७
   शूद्र कमलाकर ग्रंथ - ३२८ स्मृ. ९८