राजवाडे मंडळ - मुख्यपान  

   

दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
Error
  • You are not authorised to view this resource.
   

संस्कृत विभाग : धर्मशास्त्र - प्रायश्चित  

   अनंतनष्टदोश प्रायश्चितम् - ६१८ प्रा-१
   इष्टिप्रायश्चित्तानी - ६१८ प्रा-२
   दशपूर्ण मास प्रायश्चित विधि - ६१८ प्रा-३
   प्रायश्चित विधि - ६१८ प्रा-४
   प्रायश्चित विधि - ६१८ प्रा-५
   प्रायश्चित विधि - ६१८ प्रा-६
   प्रायश्चित विधि - ६१८ प्रा-७ 
   बहिरंगार पतन प्रायश्चित - ६१८ प्रा-८ 
   प्रायश्चित - ६१८ प्रा-९
   प्रायश्चित - ६१८ प्रा-१०
   प्रायश्चित - ६१८ प्रा-११
   नागोजी दीक्षीतकृत प्रायश्चित- ६१८ प्रा-१२
   प्रधानात्पाक व्रातपतेष्ठीस्थाने  - ६१८ प्रा-१३
   प्रायश्चित्त कांड - ६१८ प्रा-१४
   सर्वप्रायश्चित्त प्रयोग - ६१८ प्रा-१५
   सर्वप्रायश्चित प्रयोग - ६१८ प्रा-१६
   सर्वप्रायश्चित - ६१८ प्रा-१७
   सर्वप्रायश्चित - ६१८ प्रा-१८
   सर्वप्रायश्चित - ६१८ प्रा-१९
   सर्वप्रायश्चित विधि - ६१८ प्रा-२०
   सर्वप्रायश्चित - ६१८ प्रा-२१
   सर्वप्रायश्चित प्रयोग - ६१८ प्रा-२२
   स्मार्त प्रायश्चित् - ६१८ प्रा-२३
   स्मार्त प्रायश्चितम् - ६१८ प्रा-२५
   श्राद्ध भुक्त प्रायश्चित्त - ६१८ प्रा-२६
   विध्य प्रायश्चितम् - ६१८ प्रा-२७
   लघु प्रायश्चित्तम् - ६१८ प्रा-२८
   स्मार्त प्रायश्चितम् - ६१८ प्रा-२८
   व्रतलोप प्रायश्चित - ६१८ प्रा-२९
   प्रायश्चित - ६१८ प्रा-३०
   स्मृत्यर्थसार प्रायश्चित प्रकरण - ६१८ प्रा-३१
   स्त्रीणां प्रायश्चितम - ६१८ प्रा-३२(३२)
   प्रायश्चित प्रकरण (त्रुटीत) - ६१८ प्रा-३३