दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
शांडील्य सूत्र
   

मराठी विभाग : भक्ती