दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मराठी विभाग - गद्य - मराठी (बखर)

महीकावतीची बखर
४९ ब ६६ (८२५)
वाक्य वृत्ती
४९/९२ (८५१)
मालवण किल्ल्याची
४९ ब ६८ (८२७)
विवेक सार
४९/९४ (८५३)
रामदेवांचे राज्य
४९ ब ८३ (८४२)
वेताळ पंचविशी
४९/१०१ (८६०) भाग १
   

मराठी विभाग : बखर