दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मराठी विभाग - गद्य - मराठी (बखर)

वेताळ पंचविशी
४९/१०१ (८६०)  भाग २
हेमाडपंतांची नीति
४९/१३४ (८९३)
श्रौत
४९ / १२० (८७९)
बापू गोखले
४९ / १३७ (८९६)
सवाई माधवरावांकरीता
४९ ब १२४ (८८३)
   

मराठी विभाग : बखर