दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
बापू गोखले
४९ / १३७ (८९६)
   

मराठी विभाग : बखर