दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मराठी विभाग - काव्य - मराठी

अहिल्योद्धारण
५१६ / प (१)
516-Pa 4 (4) Usha Haran
उषाहरण
५१६ / प ४(४)
516 -2 (2) Ukhala Bandhan
उखला बंधन
५१६ / प २(२)
516 P 5(5) Ekadashi
एकादशी
५१६ प ५(५)
516-P 3 (3) Umajicha Powda
उमाजीचा पोवाडा
५१६ प ३(३)
516 P-6(6) Kapil Stuti
कपिलस्तुति
५१६ प ६(६)
   

मराठी विभाग : काव्य  

   अहिल्योद्धारण - ५१६ / प (१)
   उखला बंधन - ५१६ / प २(२)
   उमाजीचा पोवाडा - ५१६ प ३(३)
   उषाहरण - ५१६ / प ४(४)
   एकादशी - ५१६ प ५(५)
   कपिलस्तुति - ५१६ प ६(६)
   कात्यायनीव्रत - मराठी काव्य - ५१६ / प ७(७)
   कालीया मर्दन - ५१६ प ८(८)
   कृष्णजन्म - ५१६ / प ९(९)
   केकावली - ५१६ / प १०(१०)
   केकावली - ५१६ / प ११(११)
   कैलास राणा पदे - ५१६ प १२(१२)
   कंसवध - ५१६ / प १३(१३)
   गजेंद्र मोक्ष - ५१६ प १४(१४)
   गवळण - ५१६ प १५(१५)
   गीत गोविंद - ५१६ प १६ (१६)
   गीतार्णवसुधा - ५१६ / प १७(१७)
   चित्सुधा - ५१६ प १९(१९)
   जानकी स्वयंवर - ५१६ / प २०(२०)
   जानकी स्वयंवर - ५१६ / प २२(२२)
   डोहावरील अभंग - ५१६ / प २३(२३)
   तत्त्वमाला - ५१६ प २४(२४)
   तीर्थावळीचे अभंग - ५१६ / प २५(२५)
   दामाजीची रसद - ५१६ प २६(२६)
   द्रौपदीचा धांवा - ५१६ प २७(२७)
   द्रौपदी वस्त्रहरण - ५१६ प २८(२८)
   नाथ सांप्रदायाची पत्रिका - ५१६ प ३०(३०)
   नामसुधा - ५१६ / प ३२(३२)
   नामसुधा - ५१६/प ३३(३३)
   भर्तृहरीचे नीतिशतक - ५१६ / प ३४(३४)
   नीति शतक - ५१६ / प ३५(३५)
   निति श्लोक - ५१६ प ३६(३६)
   नृहरी दर्पण - ५१६ प ३७(३७)
   परमानंद कृत भूपाळी - ५१६ प ३८(३८)
   प्रियुसुधा - ५१६ प ३९(३९)
   पंचोपख्यान - ५१६ /  प ४१(४१)
   बाळचरित्र - ५१६ प ४४(४४)
   भरत भाव व कंस वध - ५१६ प ४५(४५)
   भरत भेट - ५१६ / प ४७ (४७)
   भिल्ली पदे - ५१६ प ५२(५२)
   भ्रमर गीत - ५१६ प ५४(५४)
   मनाचे श्लोक - ५१६ / प ५५(५५)
   मराठी पद प्रतिक - ५१६ / प ५७(५७)
   मुकुंद विलास - ५१६ प ५९(५९)
   मूर्ख लक्षणें - ५१६ / प ६२(६२)
   मेघमाला - ५१६ / प ६३ (६३)
   मृत्तिका - ५१६ / प ६४ (६४)
   मंगलाष्टके - ५१६ प ६५(६५)
   राधा भुजंग - ५१६ / प ६९ (६९)
   शिवकवचम् - ६१८-स्तो-४८०
   राधा विलास - ५१६ / प ७१(७१)
   रामजन्म - ५१६ प ७२(७२)
   राम जन्म काल - ५१६ प ७३(७३)
   रामायणांतील वेचें - ५१६ / प ७४(७४)
   रासक्रिडा - ५१६ / प ७७(७७)
   रासोत्सव - ५१६ / प ७८ (७८)
   रुक्मिणी विलास - ५१६ प ७९(७९)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ८० (८०)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ८१ (८१)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ८२ (८२)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ८३ (८३)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ८४ (८४)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ८५ (८५)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ८६ (८६)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ८७ (८७)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ८८ (८८)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ८९ (८९)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ९० (९०)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ९२ (९२)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ९३ (९३)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ९४ (९४)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ९५ (९५)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ९६ (९६)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ९७ (९७)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ९८ (९८)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ९९ (९९)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. १०२ (१०२)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. १०४ (१०४)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. १०५ (१०५)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. १०८ (१०८)
   रुक्मिणी स्वयंवर - ५१६ / प. ११२ (११२)
   वनसुधा - ५१६ / प. ११७ (११७)
   वीरहीणीची लावणी - ५१६ / प. ११८ (११८)
   वेणु सुधा - ५१६ / प. ११९ (११९)
   शतक त्रय - ५१६ / प. १२१ (१२१)
   शिवपार्वती परिणय - ५१६ / प. १२२ (१२२)
   शुकरंभा संवाद (कटाव) - ५१६ / प. १२३ (१२३)
   शुकाष्टक - ५१६ / प. १२४ (१२४)
   श्री शैल्य पर्वत वर्णन - ५१६ / प. १२५ (१२५)
   समर्थांची शतके - ५१६ / प. १२७ (१२७)
   सीता स्वयंवर - ५१६ / प. १२९ (१२९)
   सुदाम चरित्र - ५१६ / प. १३० (१३०)
   सुभाषित - ५१६ / प. १३१ (१३१)
   सुलोचना गहिवर - ५१६ / प. १३२ (१३२)
   स्थाली पाक - ५१६ / प. १३४ (१३४)
   हनुमन्नाटक - ५१६ / प. १३५ (१३५)
   हरिपाठाचे अभंग - ५१६ / प. १३६ (१३६)
   मोरोपंतांची काव्ये - ५१६ / प. १३८ (१३८)
   पदे अभंग - ५१६ / प. १४३ (१४३)
   मराठी पदे - हिंदी पदे - ५१६ / प. १४६ (१४६)
   अष्टके अभंग पदें - ५१६ / प. १४७ (१४७)
   विविध प्रकरणे - ५१६ / प. १४८ (१४८)
   विविध प्रकरणें - ५१६ / प. १४९ (१४९)
   विविध पदे - ५१६ / प. १५० (१५०)
   भूपाळ्या हरिपाठे - ५१६ / प. १५२ (१५२)
   अभंग - ५१६ / प. १५३ (१५३)
   अभंगादी बाड - ५१६ / प. १५७ (१५७)
   पदें टिपणें बाड - ५१६ / प. १६१ (१६१)
   आर्यांचे बाड - ५१६ / प. १६२ (१६२)
   लावण्या, आरत्या - ५१६ / प. १६३ (१६३)
   भक्ती रत्नावली - ५१६ / प. १६४ (१६४)
   करुणामृत रसग्रंथ - ५१६ / प. १६५ (१६५)
   मराठी संस्कृत दोहे - ५१६ / प. १६६ (१६६)
   विठ्ठलाची गाणी - ५१६ / प. १६८ (१६८)
   पदें - ५१६ / प. १६९ (१६९)
   पढत मुर्ख लक्षणे नाम  - ५१६ / प. १७२ (१७२)
   काव्य संग्रह (नामदेव) - ५१६ / प. १७३ (१७३)
   नाना कवींची पदे - ५१६ / प. १७४ (१७४)
   विविध - कृष्णजन्म - ५१६ / प. १७६ (१७६)
   पदांचे बाड - ५१६ / प. १७७ (१७७)
   काव्य बाड - ५१६ / प. १७८ (१७८)
   विविध भक्ती शतक - ५१६ / प. १७९ (१७९)
   विविध चरित्रे भानुदास - ५१६ / प. १८० (१८०)
   पदांचे बाड - ५१६ / प. १८१ (१८१)
   गजेंद्र मोक्ष - ५१६ / प. १८२ (१८२)
   अभंगाचे बाड - ५१६ / प. १८३ (१८३)
   स्फुट काव्ये - ५१६ / प. १८५ (१८५)
   समर्थांचा मनोबोध - ५१६ / प. १८७ (१८७)
   अनेक काव्ये - ५१६ / प. १८८ (१८८)
    मुरली चोखामेळा - ५१६ / प. १८९ (१८९)
   अनेक प्रकरणे (मनाचे) - ५१६ / प. १९० (१९०)
   अनेक प्रकरणे (गीता) - ५१६ / प. १९१ (१९१)
   अनेक ( राधा विलास) - ५१६ / प. १९२ (१९२)
   अनेक प्रकरणांचे बाड - ५१६ / प. १९३ (१९३)
   गोपगीत - ५१६ / प. १९३ (१९३)
   दत्तपदे - ५१६ / प. १९७ (१९७)
   स्फुट काव्ये - ५१६ / प. १९८ (१९८)
   अनेक काव्ये - ५१६ / प. २०० (२००)
   अभंगाचे बाड - ५१६ / प. २०१ (२०१)
   विविध काव्ये - ५१६ / प. २०२ (२०२)
   विविध काव्यें - ५१६ / प. २०४ (२०४)
   अनेक प्रकरणे - ५१६ / प. २०७ (२०७)
   स्फुट श्लोक - ५१६ / प. २०८ (२०८)
   तुकारामाचे अभंग - ५१६ / प. २०९ (२०९)
   अनेक प्रकरणे - ५१६ / प. २१० (२१०)
   विविध प्रकरणें - ५१६ / प. २११ (२११)
   दासोपंतांचा संग्रह - ५१६ / प. २१२ (२१२)
   पद संग्रह - ५१६ / प. २१३ (२१३)
   पदे - ५१६ / प. २१४ (२१४)
   बाड (श्री समर्थांच्या) - ५१६ / प. २१६ (२१६)
   स्फुट प्रकरणे - ५१६ / प. २१८ (२१८)
   वामन काव्य संग्रह - ५१६ / प. २१९ (२१९)
   पदांचे बाड - ५१६ / प. २२० (२२०)
   अभंगांचे बाड - ५१६ / प. २२२ (२२२)
   नाना काव्ये (सीता ) - ५१६ / प. २२३ (२२३)
   स्फुट काव्य - ५१६ / प. २२४ (२२४)
   पदे अभंग - ५१६ / प. २२५ (२२५)
   अभंग पदे - ५१६ / प. २२६ (२२६)
   पदे - ५१६ / प. २२७ (२२७)
   विविध काव्यें - ५१६ / प. २२८ (२२८)
   पदे - ५१६ / प. २२९ (२२९)
   शृंगारीक श्लोक - ५१६ / प. २३० (२३०)
   श्लोक पदें - ५१६ / प. २३१ (२३१)
   पदे दोहे - ५१६ / प. २३२ (२३२)
   मराठी ग्राम्य - ५१६ / प. २३४ (२३४)
   स्थाली पाक - ५१६ / प. २३५ (२३५)
   अनेक प्रकरणे - ५१६ / प. २३६ (२३६)
   पोवाडा व इतर - ५१६ / प. २३७ (२३७)
   पदे, अभंग, भजने - ५१६ / प. २३९ (२३९)
   पदे अभंग - ५१६ / प. २४० (२४०)
   विविध प्रकरणे - ५१६ / प. २४१ (२४१)
   कृष्ण जन्म - ५१६ / प. २४३ (२४३)
   पदें लावण्या - ५१६ / प. २४४ (२४४)
   गवळणी पदे - ५१६ / प. २४६ (२४६)
   नाना काव्ये - ५१६ / प. २४७ (२४७)
   आरत्या अभंग - ५१६ / प. २४८ (२४८)
   पदें - ५१६ / प. २४९ (२४९)
   पदे अभंग - ५१६ / प. २५० (२५०)
   पदे अभंग ओव्या - ५१६ / प. २५१ (२५१)
   पदे अभंग - ५१६ / प. २५२ (२५२)
   प्रल्हाद चरित्र - ५१६ / प. २५३ (२५३)
   पदे अभंग - ५१६ / प. २५४ (२५४)
   पदे अभंग - ५१६ / प. २५५ (२५५)
  पदें - ५१६ / प. २५६ (२५६)