दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
शंकराची आरती
६१९ / १४ (६३३)
सुखशयन आरती
६१९ / १६ (६३५)
सत्यनारायणाची आरती
६१९ / १५ (६३४)
   

मराठी विभाग : आरत्या