दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
भवानीची आरती
६१९ / १० (६२९)
रामाची आरती
६१९ / १२ (६३१)
रामचंद्राची आरती
६१९ / ११ (६३०)
विठ्ठलाची आरती
६१९ / १३ (६३२)
   

मराठी विभाग : आरत्या