दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
सुखशयन आरती
६१९ / १६ (६३५)
   

मराठी विभाग : आरत्या