दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
सत्यनारायणाची आरती
६१९ / १५ (६३४)
   

मराठी विभाग : आरत्या