दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
शंकराची आरती
६१९ / १४ (६३३)
   

मराठी विभाग : आरत्या