दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
रामाची आरती
६१९ / १२ (६३१)
   

मराठी विभाग : आरत्या