दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
रामचंद्राची आरती
६१९ / ११ (६३०)
   

मराठी विभाग : आरत्या