दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
भवानीची आरती
६१९ / १० (६२९)
   

मराठी विभाग : आरत्या