दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
परशुरामाची आरती
६१९ / ९ (६२८)
   

मराठी विभाग : आरत्या