दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
गंगेची आरती
६१९ / ८ (६२७)
   

मराठी विभाग : आरत्या