दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
अंबेची आरती
६१९ / ७ (६२६)
   

मराठी विभाग : आरत्या