दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - स्मार्त

स्मार्त - संस्कार - २४

स्नानसुत्रे - ४० 

   

संस्कृत विभाग : स्मार्त