दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

स्नानसुत्रे - ४० 

   

संस्कृत विभाग : स्मार्त