दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

चतुर्थीकर्म होम- २० 

   

संस्कृत विभाग : स्मार्त