दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

महान्यास (त्रुटीत) १९ 

   

संस्कृत विभाग : स्मार्त