दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
स्मार्त - १२ स्थालीपाक
   

संस्कृत विभाग : स्मार्त