दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
स्वप्नविधी
   

संस्कृत विभाग : स्मार्त - विधी