दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
दत्तकपुत्रदान विधि
७९
   

संस्कृत विभाग : स्मार्त - विधी