दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
प्रत्यंगीरासूक्त विधि
१५
   

संस्कृत विभाग : स्मार्त - विधी