दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - व्याकरण

अष्ठाध्यायी
४८ व्या १
मध्यमकौमुदी(अपूर्ण)
४८ व्या १२
अष्ठाध्यायी
४८ व्या २
मध्यसिद्धांत कौमुदी
४८ व्या १३
अष्टाध्यायी-पाणिनीय
४८ व्या ६
लघु कौमूदी
४८ व्या १४
अष्ठाध्यायी
४८ व्या ७
लघु कौमूदी
४८ व्या १५
मध्यम कौमुदी
४८ व्या ११
भट्टोजी दीक्षीत सिद्धांत
४८ व्या १९
   

संस्कृत विभाग : व्याकरण  

   अष्ठाध्यायी ४८ व्या १
   अष्ठाध्यायी ४८ व्या २
   अष्टाध्यायी-पाणिनीय सूत्रपाठ - ४८ व्या ६
   अष्टाध्यायी ४८ व्या ७
   मध्यम कौमुदी ४८ व्या ११
   मध्यमकौमुदी(अपूर्ण) - ४८ व्या १२
   मध्यसिद्धांत कौमुदी - ४८ व्या १३
   लघु कौमूदी - ४८ व्या १४
   लघु कौमूदी - ४८ व्या १५
   भट्टोजी दीक्षीत कौमुदी (उत्तरार्ध) - ४८ व्या १९
   भट्टोजी दीक्षीत सिद्धांत कौमुदी ४८ व्या २०
   सिध्दांत कौमुदी - भट्टोजी दिक्षीत क्रं. २१
   दशलकारनिरूपणं - श्रीधरशास्त्री ४८/ व्या./२३
   निरूक्त - पूर्वषट्क ४८/ व्या./२७
   निरूक्त - उत्तरार्ध ४८/ व्या./२९
   राघवेंद्राचार्य - त्रिपथगा ४८ व्या ३४
   पूर्वपक्ष्यसंग्रह दक्षिणार्थ क्षूद्र - ४८ व्या ३६
   प्रक्रिया - ४८ व्या ३९
   वररुचीकृत प्राकृत मनोरमा वृत्ती ४८ व्या ४१
   प्रातिशाख्य - ४८ व्या ४२
   प्रातिशाख्य भाष्यं - ४८ व्या ४३
   त्रिभाष्यरत्ने - प्रातिशाख्यविवरणं
    आथर्वणिकं - ४८ व्या ४४
   प्रातिशाख्यं - पंचाष्टक ४८ व्या ४५
   प्रौढमनोरमा ४८ व्या ४६
   भाष्यप्रदीपोद्योत - ४८ व्या ४७
   - अध्याय १
   - अध्याय २
   - अध्याय ३
   - अध्याय ४
   - अध्याय ५
   - अध्याय ६
   - अध्याय ७
   - अध्याय ८
   रामचंद्र - प्रबोधचंद्रीका ४८ व्या ४८
   भाष्यप्रदीप प्रद्योत - ४८ व्या ४९-१
   - अध्याय २
   - अध्याय ३
   - अध्याय ४
   भाष्यप्रदीप प्रद्योत - ४८ व्या ४९-२
   रुपावली - ४८/ व्या./५०
   रुपावली ४८/ व्या./५१
   रुपावली ४८/ व्या./५२
   रुपावली-संपूर्ण- ४८/ व्या./५४
   भट्टोजी - लकारार्थप्रक्रिया - ४८/ व्या./५६
   वैदिकी प्रक्रिया - ४८/ व्या./५८
   समासचक्र ४८ व्या ७४
   सारस्वतमुलत्रुटीत ४८ व्या ७९