राजवाडे मंडळ - मुख्यपान  

   

दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - वेद

संहिता
८५
रुद्र
९७
रुद्र 
८६
श्रीघंटाशिरोमणि
११३
पवमान (त्रुटीत)
८७
निघंटू (माहुली-शहापूर)
११४
रुद्र
९१
निघंटु
१४२
   

संस्कृत विभाग : वेद  

   पवमान - १२
   पवमान - १३
   पवमान - १४
   वेद पदे अष्टक (१ ते ४) - १८
   देवे - २०
   ऋक्रवा (वेद) - २६
   गृहसूत्रे - ३०
   रुद्र - ३०
   रुद्र न्यास - ३३
   शतरुद्रीय - ३४
   चतुर्वेद तात्पर्य टीका - ३६
   सर्वानुक्रम - ३९
   पुरुषसूक्तम् - ४४
   गुरुगायत्री मंत्र - ५५
   गणेशाथर्वशीर्ष - ६२
   हिरण्येकेशी सूत्र - ६६
   हयग्रीवप्रोक्त जय हेतूपटल - ६७
   प्रतिशाखी - ६९
   सूत्र तृतीय कंडीका - ७०
   चातुर्ज्ञान - ७१
   किरकोळ - ७२
   कीरकोळ - ७३
   देवी सूक्त - ७८
   रुद्र - ८१
   वेद संहिता - ८४
   संहिता - ८५
   रुद्र - ८६
   पवमान (त्रुटीत) -८७
   रुद्र - ९१
   रुद्र - ९७
   श्रीघंटाशिरोमणि - ११३
   निघंटू (माहुली-शहापूर) - ११४
   निघंटु - १४२