दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
षोडशश्लोकी मानसपूजा 
११६
   

संस्कृत विभाग : पुराणोक्त - पूजा