राजवाडे मंडळ - मुख्यपान  

   

दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

संस्कृत विभाग - धर्मशास्त्र - स्मृती

एकादशी निर्णय 
३२८ स्मृ. ४२

रामचंद्राचार्य 
३२८ स्मृ. ४५

एकादशी निर्णय 
३२८ स्मृ. ४३

आपदेव गोत्रप्रवर
३२८ स्मृ. ४६

एकादश्या अष्टादशा 
३२८ स्मृ. ४४

गोत्रप्रवर निर्णय 
३२८ स्मृ. ४७

   

संस्कृत विभाग : धर्मशास्त्र - स्मृती  

   धर्मशास्त्र (अनुस्मृती) - ३२८ स्मृ. १
   अनुस्मृती - ३२८ स्मृ. २
   अष्टादशस्मृतयः - ३२८ स्मृ. ३
   कोकील स्मृती - ३२८ स्मृ. ४
   गौतम स्मृती (क-हाड) - ३२८ स्मृ. ५
   गौतमीय धर्मशास्त्र - ३२८ स्मृ. ६
   देवल स्मृती - ३२८ स्मृ. ७
   बृहत्पाराशर स्मृती - ३२८ स्मृ. ८
   बृहस्पती स्मृती - ३२८ स्मृ. ९
   माधवाचार्य-पाराशर स्मृतीव्याख्या - ३२८ / १०
   मनूस्मृती - ३२८ स्मृ. ११
   मिताक्षर - ३२८ स्मृ. १२ व १३ - भाग १
   मिताक्षर - ३२८ स्मृ. १२ व १३ - भाग २
   याज्ञवल्क्य स्मृती (दायभाग) - ३२८ स्मृ. १४
   याज्ञवल्कस्मृती - ३२८ स्मृ. १५
   याज्ञ व एक्य स्मृती - ३२८ स्मृ. १६
   विष्णूस्मृती - ३२८ स्मृ. १७
   व्यवहारमयूरव (नीलकंठ) - ३२८ स्मृ. १८
   विज्ञानेश्वर व्यवहार ज्ञान - ३२८ स्मृ. १९
   व्यासस्मृती - ३२८ स्मृ. २०
   व्यास स्मृती - ३२८ स्मृ. २१
   शांतातप स्मृती - ३२८ स्मृ. २२
   शंख स्मृती - ३२८ स्मृ. २३
   सदाचार स्मृती - ३२८ स्मृ. २४
   स्मृत्यर्थ सार (त्रुटीत) - ३२८ स्मृ. २५
   स्मृती कौस्तुभे (संस्कार दिधिती) - ३२८/ २६
   अनंतदेव - स्मृती कौस्तुभ - ३२८ स्मृ. २७
   भट्टोजी दीक्षीत शौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. २८
   त्र्यंबकी (अशौचनिर्णय) - ३२८ स्मृ. २९
   अशौचत्रिंशश्लोकी - ३२८ स्मृ. ३०
   भट्टोजी दीक्षित - अशौचप्रकारनम् - ३२८ / ३१
   त्र्यंबकी अशौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. ३२
   त्र्यंबकी अशौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. ३३
   त्र्यंबकी अशौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. ३४
   त्र्यंबकी अशौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. ३५
   भट्टोजी - अशौचप्रकार - ३२८ स्मृ. ३६
   त्रिशंश्लोकी - अशौचनिर्णय - ३२८ स्मृ. ३७
   भट्टोजीदिक्षीत अशौचप्रकरण - ३२८ स्मृ. ३८
   एकादशी निर्णय - ३२८ स्मृ. ३९
   एकादशी निर्णय - ३२८ स्मृ. ४०
   एकादशी उपवास निर्णय - ३२८ स्मृ. ४१
   एकादशी निर्णय - ३२८ स्मृ.४२
   एकादशी निर्णय - ३२८ स्मृ.४३
   एकादश्या अष्टादशा भेद निर्णय - ३२८ स्मृ. ४४
   रामचंद्राचार्य कालनिर्णय दीपीका - ३२८/४५
   आपदेव गोत्रप्रवर निर्णय - ३२८ स्मृ.४६
   गोत्रप्रवर निर्णय - ३२८ स्मृ. ४७
   कमलाकर गोत्रप्रवरनिर्णय - ३२८ स्मृ. ४८
   गोत्रप्रवरनिर्णय - ३२८ स्मृ. ४९
   विश्वनाथदेवकृत गोत्रप्रवर निर्णय - ३२८ स्मृ.५०
   जातीविवेकसार - ३२८ स्मृ. ५१
   जातीविवेक - ३२८ स्मृ. ५२
   जातिविवेक - ३२८ स्मृ. ५४
   जातिविवेक - ३२८ स्मृ. ५५
   जातिनिर्णय - ३२८ स्मृ. ५६
   गोपिनाथकृत जातिदर्पण - ३२८ स्मृ. ५७
   तप्तमुद्रा खंडणम् - ३२८ स्मृ. ५८
   तिथिनिर्णय - ३२८ स्मृ. ५९
   तिथिनिर्णय - ३२८ स्मृ. ६०
   भट्टोजी दिक्षीत तिथिनिर्णय - ३२८ स्मृ. ६१
   तिथी निर्णय - ३२८ स्मृ. ६२
   तिथि निर्णय - ३२८ स्मृ. ६३
   तिथी निर्णय - ३२८ स्मृ. ६४
   तिथीनिर्णय - ३२८ स्मृ. ६५
   निर्णयोद्धारे विशेषतिथी निर्णय - ३२८ स्मृ.६६
   तिथी निर्णय - ३२८ स्मृ. ६७
   विशेषतिथी निर्णय - ३२८ स्मृ. ६८
   तिथि निर्णय - ३२८ स्मृ.६९
   तीथि निर्णय - ३२८ स्मृ. ७०
   दशावतार जयंती निर्णय - ३२८ स्मृ. ७१
   धर्मशास्त्र सुभाषीत श्लोक - ३२८ स्मृ. ७२
   निर्णयसिंधू तृतीयाध्याय - ३२८ स्मृ. ७३
   निर्णयसिंधू - ३२८ स्मृ. ७४
   निर्णयसिंधू - ३२८ स्मृ. ७५
   निर्णयसिंधू - ३२८ स्मृ. ७६
   परभू निर्णय - ३२८ स्मृ. ७७
   पर्वनिर्णय - ३२८ स्मृ. ७८
   केशव दैवज्ञ प्रवराध्याय - ३२८ स्मृ. ७९
   प्रवरदर्पन - ३२८ स्मृ. ८०
   प्रवरनिर्णय - ३२८ स्मृ. ८१
   प्रवर मंजरी सारोद्धार - ३२८ स्मृ. ८२
   प्रायश्चितेंदुशेखर - (त्रुटीत व छापिल) - ३२८/८३
   प्रायश्चितेंदुशेखर - ३२८ स्मृ. ८३
   शूलपाणी प्रायश्चित्त विवेक - ३२८ स्मृ. ८४
   मिताक्षर प्रायश्चित्ताध्याय - ३२८ स्मृ. ८५
   विश्वेश्वर सरस्वती यतीधर्म समुच्चय - ३२८/ ८६
   विवाहपटल व जातीविवेक - ३२८ स्मृ. ८७
   श्राद्धकालनिर्णय - ३२८ स्मृ. ८८
   सापिंडयनिर्णय - ३२८ स्मृ. ८९
   सपिंडीकरण - ३२८ स्मृ. ९०
   संवत्सर प्रतिपदा निर्णय - ३२८ स्मृ. ९१
   क्षौरकृताकृत विधि - ३२८ स्मृ.९२
   अशौचसंग्रह - ३२८ स्मृ. ९३
   गोदा निर्णय चंद्रीका - ३२८ स्मृ. ९४
   अक्षर स्विकार विधी - ३२८ स्मृ. ९५
   अशौचनिर्णय (त्र्यंबकी) - ३२८ स्मृ. ९६
   परभूनिर्णय - ३२८ स्मृ. ९७
   शूद्र कमलाकर ग्रंथ - ३२८ स्मृ. ९८