दुर्मिळ कागदपत्रे  

   
गणेश सहस्त्रनाम
६१८ स्तो. २९९
   

संस्कृत विभाग : कवच - मंत्र  

   एकाक्षरी गणेश कवच - ६१८ स्तो. २५९
   गणेश सहस्त्रनाम - ६१८ स्तो. २९९
   आदित्य कवच - ६१८-स्तो-४२२
   कार्तवीर्यार्जुन कवच - ६१८-स्तो-४२५
   काली कवच - ६१८-स्तो-४२६
   कालीका कुलप्रकाश कवच - ६१८-स्तो-४२७
   कृष्ण कवच (क-हाड) - ६१८-स्तो-४२८
   गणेश कवच - ६१८ स्तो. ४३४
   गायत्री कवच - ६१८-स्तो-४३९
   गायत्री कवच - ६१८-स्तो-४४०
   गुरु कवच - ६१८-स्तो-४४१
   तुलसी कवच - ६१८-स्तो-४४२
   तुलसी कवच - ६१८-स्तो-४४३
   त्रीपुरासुंदरी कवच - ६१८-स्तो-४४४
   त्रीपूर सुंदरी कवच - ६१८-स्तो-४४५
   त्रीपूर सुंदरी कवच - ६१८-स्तो-४४६
   त्रैलोक्य विजयम् कवच - ६१८-स्तो-४४७
   दत्त कवच - ६१८-स्तो-४४८
   दत्तात्रय कवच - ६१८-स्तो-४४९
   देवी कवच (क-हाड देवी) - ६१८-स्तो-४५०
   देवी कवच - ६१८-स्तो-४५१
   देवी कवचम् - ६१८-स्तो-४५२
   दत्त कवच - ६१८-स्तो-४५३
   बाला कवच - ६१८-स्तो-४४५
   भवानी कवच - ६१८-स्तो-४५५
   भवानी कवच - ६१८-स्तो-४५६
   भवानी कवच - ६१८-स्तो-४५७
   भवानी कवच - ६१८-स्तो-४५८
   भवानी कवच - ६१८-स्तो-४५९
   महात्रीपूर सुंदरी कवच - ६१८-स्तो-४६०
   लक्ष्मी कवच - ६१८-स्तो-४६१
   योगीनी कवच - ६१८-स्तो-४६२
   योगीश्वरी कवच - ६१८-स्तो-४६३
   राजराजेश्वरी कवच - ६१८-स्तो-४६४
   राजराजेश्वरी कवच - ६१८-स्तो-४६५
   राम त्रैलोक्य मोहन कवच - ६१८-स्तो-४६६
   रामवज्र कवच - ६१८-स्तो-४६७
   रामवज्र कवच - ६१८-स्तो-४६८
   रामपंजर व राम कवच - ६१८-स्तो-४६९
   लघुशामल कवच - ६१८-स्तो-४७०
   शनैश्चर कवच - ६१८-स्तो-४७१
   शरब कवच - ६१८-स्तो-४७२
   शरब कवच - ६१८-स्तो-४७३
   शिवकवच- ६१८-स्तो-४७४
   शीव कवचम् - ६१८-स्तो-४७५
   शीव कवच - ६१८-स्तो-४७६
   शीव कवच - ६१८-स्तो-४७७
   शीव कवच - ६१८-स्तो-४७८
   शिवकवच - ६१८-स्तो-४७९
   शिवकवचम् - ६१८-स्तो-४८०
   शीव कवच - ६१८-स्तो-४८१
   शीव कवच - ६१८-स्तो-४८२
   शुलीनी दुर्गा कवच - ६१८-स्तो-४८३
   सूर्य कवच - ६१८-स्तो-४८४
   पंचमुखी हनुमान कवच - ६१८-स्तो-४८५
   पंचमुखी हनुमत्कवच - ६१८-स्तो-४८६
   पंचमुखी हनुमत्कवच - ६१८-स्तो-४८७
   बीभीषण कृत हनुमत्कवच - ६१८-स्तो - ४८८
   हनुमत्कवच - ६१८-स्तो-४८९
   हनुमत्कवच - ६१८-स्तो-४९०
   हनुमत्कवच - ६१८-स्तो-४९१
   हनुमत्कवच - ६१८-स्तो-४९२
   हनुमंतकवच - ६१८-स्तो-४९३
   हनुमत्कवच - ६१८-स्तो-४९४
   हरिद्रागणपती कवच - ६१८ स्तो. ४९५
   नरसिंह कवचम् - ६१८-स्तो-५२३
   शीव कवच - ६१८-स्तो-५२६
   कार्तविर्यार्जुन कवच - ६१८-स्तो-५२८
   शिवकवच - ६१८-स्तो-५२९
   रेणुका कवच - ६१८-स्तो-५३०