दुर्मिळ कागदपत्रे  

   

मोडी विभाग - अंक गणित, जमाखर्च, भूमिती - मोडी

पेशवाईतील मेस्तक
४७ / ३ (९५४)
वरावर्दी गणित
४७ / ४ (९५५)
   

मोडी विभाग : अंक गणित, जमाखर्च